PETRA mreža nevladinih organizacija

(Prevencija i Eliminacija TRgovanjA ženama i djevojkama)

Mreža Petra osnovana je u Zagrebu, 27.05.2002.g. i na tom sastanku je, osim predstavnica članica nevladinih organizacija koje su se prijavile i međunarodnih organizacija (ICMC, IOM, Kvinna till Kvinna) prisustvovala i Helga Konrad, koordinatorica radne grupe za suzbijanje trgovanja ljudima Pakta stabilnosti, te podržala osnivanje takve mreže.

boohoo , Womens & Mens Clothes , Shop Online Fashion | 『アディダス』に分類された記事一覧

No i prije organiziranih inicijativa na suzbijanju trgovanja ljudima u Hrvatskoj neke članice ove mreže sudjelovale su na međunarodnim treninzima i konferencijama, a 1999. su u suradnji s IOM-om organizirale pomoć za nekoliko žena iz moldavije i Rumunjske, koje su uz pomoć UN policije i UN HCHR-a pobjegle iz bordela u Bosni i Hercegovini.

Od samog početka organiziranih inicijativa vezano za trgovanje ženama u Hrvatskoj, na prvom sastanku 2000. godine u organizaciji OSCE-a, IOM-a i Američke ambasade neke od članica su sudjelovale, te kasnije nastavile raditi u radnim grupama koje su proizašle iz tog sastanka: grupi za prevenciju, pomoć i zaštitu, edukaciju i zakonodavstvo.

Također je nastavljena i intenzivirana suradnja s organizacijama u regiji koje rade na suprotstavljanju trgovanju ženama, podržana je inicijativa za osnivanje mreže NVO Bosne i Hercegovine, te intenzivirana suradnja sa sličnom mrežom (ASTRA) iz Beograda.

Osnivanjem Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima, jednom od članica iz nevladinog sektora imenovana je i jedna od predstavnica PETRE (druga je bila redstavnica HHO-a), no kako većinu tog tijela čine predstavnici/e državnih tijela (u današnjem sastavu ih je 17), samo dvije predstavnice civilnog sektora teško mogu utjecati na politiku i odluke koje se donose (a vrlo su značajne za smjer koji će aktivnosti na suzbijanju ovog problema ići). Udružene u ovakvu mrežu članice nastoje ukazati na doprinos koje ženske nevladine organizacije mogu dati i već godinama pružaju institucijama države na prevenciji i suzbijanju ovog problema.

AKTIVNOSTI

Rad PETRE uglavnom teče kroz aktivnosti usmjerene na prevenciju (kampanje, edukacija) i intervenciju (SOS telefonska linija, skloništa), uz izrađen prijedlog plana akcija, a ostvarena besplatna SOS linija (0800 77 99) koju opslužuju tri organizacije iz PETRE dio je Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ženama. Mreža je i dalje neformalna, no ujednačeno djeluje svjesna da se što prije mora povećati znanje o problemu trgovanja ljudima, promijeniti nepovoljnu klimu vladajućeg nepovjerenja i nepoštovanja prema stručnjakinjama sa nevladine scene koje se bave ovom problematikom, te usmjeriti sve svoje snage na ciljane grupe (rizične skupine i skupine stručnjaka) i njihove potrebe.

Rad je predviđen i kroz suradnju sa školama (treninzi za rizične skupine, treninzi za nastavnike i stručne suradnike pri školama), Centrima za socijalni rad (nadgledanje situacije, razmjena informacija), medijima (širenje informacija), policijom (razmjena informacija, edukacija službenika), Vladom RH (lobiranje, financijska pomoć), Zavodom za zapošljavanje (širenje informacija i letaka), IOM-om (izvor informacija o trgovanju ljudima izvan zemlje), bolnicama (širenje informacija o ovom problemu), te drugim NVO-ima izvan mreže PETRA (širenje općenitih informacija te distribucija materijala kampanje).

ZAKLJUČAK

Sve mnogobrojne aktivnosti i napori Mreže da se uključi u nacionalne programe i aktivnosti na prevenciji, intervenciji i asistenciji ženama žrtvama trgovanja nije rezultirala i značajnijom promjenom u stavu vladinih organizacija i institucija u smislu porasta povjerenja u sposobnosti nevladinog sektora da se suoči s ovim problemom. Najbolji dokaz za to je sjednica Nacionalnog odbora s kraja lipnja 2003.g. kada je, među ostalim, zaključeno da je )obzirom na mali broj žrtava) dovoljno jedno sklonište na nacionalnoj razini i to u vlasništvu države. Dvije organizacije iz PETRE koje su ponudile svoje kapacitete za sklonište (i već su smještale i zbrinjavale žrtve) odbijene su s obrazloženjem da je "najbolja praksa da se sklonište zadrži u vlasništvu države a da NVO-i pružaju usluge".

Usprkos toga PETRA je nastavila sa svojim aktivnostima i jedna od velikih zajedničkih akcija bile su dvije promocije igranog filma "Ljilja 4-ever" sa diskusijom o problemu trgovanja ženama u travnju ove godine. Obje prezentacije bile su dobro posjećene i medijski popraćene, a Mreža je po prvi puta jedinstveno predstavila svoje djelovanje u javnosti. Interes predstavnika/ca institucija i medija nastavio se i nakon tog događanja, što je rezultiralo novim pozivima na suradnju.